Skip to content

Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru

Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru

Bwrdd cynghori annibynnol yw Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a sefydlwyd ym mis Mai 2008. Cawsom ein sefydlu i gynghori Gweinidogion Llywodraeth Cymru ynghylch sut y gellir gwella sgiliau, cyflogaeth a systemau cefnogi busnes er mwyn bodloni anghenion cyflogwyr ac unigolion ar draws Cymru.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

I gryfhau eich llais ar faterion pwysig yn y gymuned fusnes yng Nghymru, mae angen i Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru glywed eich pryderon a'ch syniadau ynghylch yr heriau sy'n wynebu busnesau yng Nghymru o ran cyflogaeth a sgiliau.

Rydym yn cyfathrebu'n uniongyrchol â Gweinidogion Cymru ac yn rhoi cyngor iddynt ar y materion sy’n effeithio arnoch chi ym maes cyflogaeth a sgiliau.

Ein gwefan yw'r prif gyfrwng cyfathrebu rhwng y Bwrdd, cyflogwyr a rhanddeiliaid ynghylch y materion a'r pynciau cyfredol sy'n effeithio ar gyflogaeth a sgiliau.

Gallwch hefyd weld ein cyngor a'n hadroddiadau blynyddol i Weinidogion Cymru. Yn ogystal, ceir dolenni i ffynonellau defnyddiol eraill o wybodaeth yn ymwneud â chyflogaeth a sgiliau.

Ein gwaith

Ein nod yw:

  • cryfhau llais y cyflogwr o ran sgiliau yng Nghymru;
  • helpu Cymru i ddatblygu economi sgiliau uchel sy’n cynnig cyfle i bawb;
  • rhoi cyngor arbenigol i Weinidogion Cymru.  

Cyhoeddi sy'n cael sylw arbennig

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiadau WESB 2011

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb bellach i adroddiadau diweddaraf y Bwrdd, 'Sgiliau ar gyfer Swyddi: Blaenoriaethau', 'Gweithio Perfformiad Uchel' a 'Polisïau Sgiliau a’r Iaith Gymraeg’. Croesawyd ein cyngor gan y Gweinidogion a darparwyd ymatebion manwl i’n negeseuon a’n hargymhellion.

Gwybodaeth bellach

I weld gwybodaeth am y farchnad lafur ynghyd ag arolygon sy’n sail i waith Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru (WESB) cliciwch isod:

Dolenni perthnasol

Rhagor o wybodaeth am gylch gorchwyl y Bwrdd, ei raglen waith, ei aelodau.
Mae Llywodraeth Cymru'n darparu ystod o fentrau i helpu cwmnïau yng Nghymru.
Mae’r WESB yn cyflwyno ei gyngor ar y blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi mewn hyfforddiant a sgiliau ôl-16 gan ganolbwyntio ar anghenion yr economi a’r gweithlu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
Mae WESB yn cyflwyno ei gyngor ar swyddogaeth Llywodraeth Cymru i annog busnesau a rhwydweithiau busnes i fabwysiadu arferion Gweithio Perfformiad Uchel (HPW).
Swyddogaeth graidd BCSC yw cynghori gweinidogion Llywodraeth Cymru ynglyn â pholisïau sy’n ymwneud a sgiliau a chyflogaeth.